ភ្នំពេញ​ -​ សៀមរាប

ចាប់ពី $19 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $38 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

សៀមរាប-បាងកក

ចាប់ពី $90 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $120 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

សៀមរាប​ -​ សាយហ្គន

ចាប់ពី $110 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $200 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

ភ្នំពេញ - សឹង្ហបុរី

ចាប់ពី $72 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $144 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

ភ្នំពេញ - ហូជីមីញ

ចាប់ពី $80 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $59 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

ភ្នំពេញ - បាងកក

ចាប់ពី $69 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $99 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

ភ្នំពេញ - កូឡាឡាំពួរ

ចាប់ពី $24 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $40 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

ភ្នំពេញ - វៀងចាន់

ចាប់ពី $150 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $265 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

​​​​​​​

សៀមរាប - ម៉ានីល

ចាប់ពី $89 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $198 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

​​​​

ភ្នំពេញ - ឥណ្ដូនេស៊ី

ចាប់ពី $237 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $245 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

​​​​​
​​​​​​​​

ភ្នំពេញ - ហាណូយ

ចាប់ពី $135 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $109 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

​​​​​

ភ្នំពេញ-ក្វាងចូវ

ចាប់ពី $246 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $367 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

ភ្នំពេញ - ញូវដេលី

ចាប់ពី $233 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $280 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

​​​​

ភ្នំពេញ - សេអ៊ូល

ចាប់ពី $275 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $268 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

​​​​

ភ្នំពេញ - ជប៉ុន

ចាប់ពី $156 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $180 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

ភ្នំពេញ - កាណាដា

ចាប់ពី $870 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $1050 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

ភ្នំពេញ - ហុងកុង

ចាប់ពី $340 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $235 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

​​​

ភ្នំពេញ - ប៉ារីស

ចាប់ពី $379 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $730 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

ភ្នំពេញ - អាមេរិច

ចាប់ពី $485 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $555 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

​​​​​​​

ភ្នំពេញ - អូស្រ្តាលី

ចាប់ពី $355 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $466 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

ភ្នំពេញ - ញ៉ូសឺលែន

ចាប់ពី $417 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $567 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

ភ្នំពេញ - ទីក្រុងឡុង

ចាប់ពី $418 ក្នុង​មួយជើង...

ចាប់ពី $405 ពីរជើង...
សូមចុចទីនេះដើម្បីធ្វើការកក់

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ 333B ,មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស ,ក្រុងភ្នំពេញ
ទូសព្ទ័លេខៈ 023 219 161
អ៊ីមែលៈ reservation@ptm-travel.com ,
ticketcenter@ptm-travel.com .
Website: www.ptm-travel.com